So sánh tương thích trung tâm Z-Wave gateway (Z-Wave gateway).

Có rất nhiều trung tâm Z-Wave khác nhau mà bạn có thể mua cho ngôi nhà thông minh của mình, một số tốt hơn những trung tâm khác. Mặc dù thiết kế và giao diện làm rất nhiều việc để đặt các trung tâm khác nhau, nhưng số lượng thiết bị Z-Wave khác nhau mà trung tâm tương thích là tính năng tốt nhất của nó. Không có khả năng tương thích thiết bị rộng, bạn bị giới hạn về mức độ tốt và mức độ thông minh của ngôi nhà được kết nối của bạn.

Để giúp bạn so sánh các trung tâm và phần mềm Z-Wave khác nhau, Aeotec duy trì danh sách các thiết bị Aeotec sau đây và các cổng hỗ trợ chúng.

Z-Wave gateway program.
Aeotec có một chương trình tích hợp chuyên dụng để hỗ trợ các nhà phát triển trung tâm với các mẫu và hỗ trợ kỹ thuật cho từng sản phẩm.

Thiết bị Z-Wave.
Chọn bất kỳ sản phẩm Z-Wave nào sau đây để tìm hiểu thêm về khả năng tương thích với trung tâm đã biết:

Door / Window Sensor 6, Door / Window Sensor 7, Door / Window Sensor Gen5, Doorbell 6, Doorbell Gen5, Dry Contact Sensor Gen5, Dual Nano Switch, Dual Nano Switch with power metering, Garage Door Controller Gen5, Heavy Duty Smart Switch Gen5, Home Energy Meter Gen5, Key Fob Gen5, LED Bulb 6: Multi-Colour, LED Bulb 6: Multi-White, LED Bulb Gen5, LED Strip, MultiSensor 6, MultiSensor Gen5, Nano Dimmer, Nano Shutter, Nano Switch, Nano Switch with power metering, NanoMote One, NanoMote Quad, Radiator Thermostat, Range Extender 6, Range Extender 7 Basic, Recessed Door Sensor 7, Recessed Door Sensor Gen5, Siren 6, Siren Gen5, Smart Boost Timer Switch, Smart Dimmer 6, Smart Switch 6, Smart Switch 7, Smart Switch Gen5, TriSensor, WallMote, WallMote Quad, WallSwipe, WallSwipe Dimmer Kit, Water Sensor 6, Water Sensor 6 Dock , Z-Pi 7, Z-Stick 7 , Z-stick Gen 5 RPI4, Z-Stick Gen5, Z-stick Gen5 S2

Door / Window Sensor 6.

Door / Window Sensor 6 (ZW112), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Animus Heart/Animus Home  [ 1 ]
Asustor NAS+Domoticz   
Bosch G450   
CastleOS   
Control 4    
eedomus  [ 1 ]
Ezlo Atom   
Greenwave Systems   
Home Assistant   
HomeSeer  
Homey  [ 1 ]
Hubitat   
InControl  
Indigo 7   
Jeedom  [ 1 ]
Mixtile  [ 1 ]
Oomi   
Open Z-Wave   
Prodea   
SmartThings   
Symcon   
Tantiv4 ThingaOS   
Telldus Telstick V2  
Universal Devices ISY994Zw  
Vera Edge [ 1 ]
Zipabox   

Door / Window Sensor 7.

Door / Window Sensor 7 (ZWA008), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Devolo Home Control[ 30 ] 
Domoticz[ 22 ] 
Ezlo Atom   
Fibaro Home Center Lite[ 28 ] 
Fibaro Home Centre 2[ 27 ] 
Flatout [ 52 ] 
Greenwave Systems [ 48 ] 
Homee[ 29 ] 
HomeSeer  
Nexia  
Open Z-Wave   
SmartThings  
Symcon  [ 1 ]
Telldus [ 50 ] 
Telldus Telstick V2[ 78 ] 
Universal Devices ISY994Zw [ 49 ] 
Vera[ 24 ] 
Z-Way for RaZberry [ 51 ] 
Zipabox[ 26 ] 
Zipatile[ 25 ] 
Notes.

#25 Zipatile V1.3.61j: Works with restriction — Central Scene does not supported

Door / Window Sensor Gen5.

Door / Window Sensor (ZW120), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Animus Heart/Animus Home  [ 1 ]
B1 Hub   
Bosch G450   
CastleOS   
Control 4    
eedomus  [ 1 ]
Ezlo Atom   
Greenwave Systems   
Home Assistant  [ 1 ]
Huawei OceanConnect   
ilevia   
Indigo 7   
Jeedom  [ 1 ]
Mixtile  [ 1 ]
Open Z-Wave  [ 1 ]
Prodea   
SmartThings   
Symcon   
Universal Devices ISY994Zw[ 2 ] 
Vera  
Zipabox   
Notes.

#2 Must make changes to Parameter 121 [4 byte] = 272 to work

Doorbell 6.

Doorbell 6 (ZW162), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
eedomus   
Fibaro HomeCenter 2[ 33 ] 
Hubitat   
InControl   
Jeedom [ 55 ] 
Nexia [ 57 ] 
Open Z-Wave   
POPP Hub[ 32 ] 
SmartThings[ 23 ][ 1 ]
Symcon   
Telldus Telstick V2[ 72 ] 
Vera[ 69 ] 
Zipabox   
Notes.

#69 No Sound and Volume Control

Further support information for Doorbell 6 can be found here.

Doorbell Gen5.

Doorbell (ZW056), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Bosch G450   
CastleOS   
Greenwave Systems   
Helix   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer  
Hubitat  [ 1 ]
InControl  
Indigo 7   
Open Z-Wave   
Piper  
SmartThings  [ 1 ]
Universal Devices ISY994Zw  
Vera Edge   
Webee   
Zipabox   

Dry Contact Sensor Gen5.

Dry Contact Sensor (ZW097), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Bosch G450   
CastleOS   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer  
Hubitat  [ 1 ]
InControl  
Indigo 7   
Jeedom  [ 1 ]
Open Z-Wave   
Prodea   
Universal Devices ISY994Zw  
Vera  
Wink-hub  [ 1 ]
Zipabox   

Dual Nano Switch.

Dual Nano Switch (ZW140), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Clare Controls   
eedomus   
Home Assistant  [ 1 ]
Homey   
Open Z-Wave   
Qolsys IQ Panel   
SecureNet   
SmartThings   
Symcon   
Vera  
Z-Wave.Me    
Zipabox   

Dual Nano Switch with power metering.

Dual Nano Switch with power metering (ZW132), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Clare Controls   
eedomus   
Home Assistant  [ 1 ]
Homey   
Open Z-Wave   
Qolsys IQ Panel   
SecureNet   
SmartThings   
Symcon   
Vera  
Z-Wave.Me    
Zipabox   

Garage Door Controller Gen5.

Garage Door Controller (ZW062), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Asustor NAS+Domoticz   
Bosch G450   
CastleOS   
eedomus  [ 1 ]
Greenwave Systems   
Home Assistant  [ 1 ]
Homey  [ 1 ]
Hubitat   
Jeedom  [ 1 ]
Mezzo   
Open Z-Wave  [ 1 ]
SmartThings   
Universal Devices ISY994Zw  
Vera  
Webee   
Zipabox   

Heavy Duty Smart Switch Gen5.

Heavy Duty Smart Switch (ZW078), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Alarm.com   
Asustor NAS+Domoticz   
Bosch G450   
CastleOS   
eedomus  [ 1 ]
Ezlo Atom   
Greenwave Systems   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer  
Hubitat  [ 1 ]
InControl  
Indigo 7   
Jeedom  [ 1 ]
Open Z-Wave  [ 1 ]
Qolsys IQ Panel   
SmartThings  
Symcon   
Telldus  [ 1 ]
Universal Devices ISY994Zw  
Vera [ 1 ]
Vera Edge [ 1 ]
Wink Hub 2  
Wink-hub  
Zipabox   

Home Energy Meter Gen5.

Home Energy Meter (ZW095), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Asustor NAS+Domoticz   
CastleOS   
eedomus  [ 1 ]
Greenwave Systems   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer   
Hubitat  [ 1 ]
ilevia   
Indigo 7   
Jeedom  [ 1 ]
Mixtile  [ 1 ]
ncube hub   
Open Z-Wave  [ 1 ]
openHAB  [ 1 ]
Qolsys IQ Panel   
SmartThings   
Symcon   
Vera  
Zipabox   

Key Fob Gen5.

Key Fob (ZW088), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Asustor NAS+Domoticz   
Bosch G450   
CastleOS   
eedomus  [ 1 ]
Fibaro Home Center Lite  [ 1 ]
Fibaro Home Centre 2  [ 1 ]
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer [ 1 ]
Homey  [ 1 ]
InControl   
Indigo 7  [ 1 ]
Jeedom  [ 1 ]
M2M Solution   
Open Z-Wave  [ 1 ]
openHAB  [ 1 ]
SmartThings  [ 1 ]
Telldus  [ 1 ]
Vera [ 1 ]
Vera Edge [ 1 ]
Z-Way for RaZberry   
Zipabox   

LED Bulb 6: Multi-Colour.

LED Bulb 6: Multi-Colour (ZWA002), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Devolo Home Control [ 61 ] 
Domoticz  
eedomus   
Ezlo Atom  
Fibaro Home Center Lite [ 60 ] 
Fibaro Home Centre 2 [ 59 ] 
Home Center   
HomeSeer   
Homeseer HS3  
Hubitat   
Isy994i ZW universal controller  
Open Z-Wave   
openHAB 1  [ 1 ]
openHAB 2  [ 1 ]
SmartThings   
Symcon  [ 1 ]
Telldus Telstick V2[ 77 ] 
Vera  
Zipabox   
Notes.

#77 partially usable -> only dimming white

LED Bulb 6: Multi-White.

LED Bulb 6: Multi-White (ZWA001), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Devolo Home Control [ 66 ] 
Domoticz  
eedomus   
Ezlo Atom   
Fibaro Home Center Lite [ 62 ] 
Fibaro Home Centre 2 [ 63 ] 
Home Center   
Homee [ 67 ] 
HomeSeer   
Homeseer HS3  
Hubitat   
Isy994i ZW universal controller  
Open Z-Wave  
openHAB 1  [ 1 ]
openHAB 2  [ 1 ]
SmartThings  
Symcon  [ 1 ]
Tantiv4 ThingaOS   
Telldus Telstick V2[ 76 ] 
Vera[ 65 ] 
Zipabox   
Notes.

#65 no cold white

LED Bulb Gen5.

LED Bulb (ZW098), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Abode   
Alarm.com   
Animus Heart/Animus Home  [ 1 ]
Asustor NAS+Domoticz   
Asustor NAS+Domoticz   
B1 Hub   
Bosch G450   
CastleOS   
CastleOS   
eedomus  [ 1 ]
eedomus  [ 1 ]
Fibaro Home Centre 2  [ 1 ]
Fibaro Home Centre 2  [ 1 ]
Greenwave Systems   
Greenwave Systems   
Helix   
Helix   
Home Assistant  [ 1 ]
Home Assistant   
Homey  [ 1 ]
Homey  [ 1 ]
Huawei OceanConnect   
Huawei OceanConnect   
Hubitat   
InControl   
InControl   
Indigo 7   
Indigo 7   
Jeedom  [ 1 ]
Jeedom  [ 1 ]
M2M Solution   
M2M Solution   
Mezzo   
Mixtile  [ 1 ]
ncube hub   
ncube hub   
Oomi   
Oomi   
Open Z-Wave  [ 1 ]
Open Z-Wave  [ 1 ]
openHAB  [ 1 ]
openHAB  [ 1 ]
Piper  
Prodea   
Qolsys IQ Panel   
SmartThings   
SmartThings  [ 1 ]
SysLINK  
Universal Devices ISY994Zw  
Universal Devices ISY994Zw  
Vera  [ 1 ]
Vera Edge  [ 1 ]
Vera Edge   
Viva   
Webee   
Zipabox  [ 1 ]
Zipabox   

Further support information for LED Bulb Gen5 can be found here.

LED Strip.

LED Strip (ZW121), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
CastleOS   
eedomus   
Ezlo Atom   
Home Assistant  [ 1 ]
Homeseer HS3   
Indigo 7   
Jeedom   
Mixtile  [ 1 ]
ncube hub   
Open Z-Wave   
openHAB 2   
openHAB 2  [ 1 ]
SmartThings  
Symcon   
Universal Devices ISY994Zw  
Vera  
Zipabox   

MultiSensor 6.

MultiSensor 6 (ZW100), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Asustor NAS+Domoticz   
B1 Hub   
Bosch G450   
CastleOS   
eedomus   
Fibaro Home Center Lite  
Fibaro Home Centre 2  
Fibaro HomeCenter 3  
Greenwave Systems   
Helix   
Home Assistant   
Home Center   
Homee  
HomeSeer  
Homey  
Huawei OceanConnect   
Hubitat  [ 1 ]
ilevia   
InControl   
Indigo 7   
Jeedom   
M2M Solution   
Mezzo   
Mixtile  [ 1 ]
ncube hub   
Oomi   
Open Z-Wave   
openHAB   
POPP Hub  
PoppHome  
Prodea   
SmartThings   
Symcon   
SysLINK  
Tantiv4 ThingaOS   
Telldus  
Telldus Telstick V2  
Universal Devices ISY994Zw  
Vera Edge   
Webee   
Z-Wave.Me   
Z-Wave.Me RaZberry2   
Zipabox  
Zipatile  

Further support information for MultiSensor 6 can be found here.

MultiSensor Gen5.

MultiSensor (ZW074), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
B1 Hub   
Bosch G450   
CastleOS   
eedomus  [ 1 ]
Fibaro Home Centre 2  [ 1 ]
Helix   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer   
Homey  [ 1 ]
Hubitat   
InControl   
Indigo 7  [ 1 ]
Jeedom  [ 1 ]
M2M Solution   
Open Z-Wave  [ 1 ]
openHAB  [ 1 ]
Prodea   
SmartThings  [ 1 ]
Telldus  [ 1 ]
Universal Devices ISY994Zw  
Vera  [ 1 ]
Vera Edge  [ 1 ]
Z-Way for RaZberry   
Zipabox   

Nano Dimmer.

Nano Dimmer (ZW111), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Animus Heart/Animus Home  [ 1 ]
Bosch G450   
CastleOS   
Clare Controls   
Domoticz  
eedomus   
Fibaro Home Center Lite   
Fibaro Home Centre 2   
Home Assistant  [ 1 ]
Homee   
HomeSeer  
Homey  [ 1 ]
Indigo 7   
Isy994i ZW universal controller  
Jeedom   
Mixtile  [ 1 ]
Open Z-Wave   
POPP Hub   
Qolsys IQ Panel   
SecureNet   
SmartThings  
Symcon   
Vera   
Zipabox   

Further support information for Nano Dimmer can be found here.

Nano Shutter.

Nano Shutter (ZW141), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Domoticz  
eedomus   
Ezlo Atom   
Fibaro Home Center Lite   
Fibaro Home Centre 2   
Fibaro HomeCenter 3  
Home Center   
Homee   
HomeSeer   
Homeseer HS3  
Open Z-Wave   
POPP Hub   
SmartThings  
Symcon   
Telldus Telstick V2[ 74 ] 
Vera  
Wink-hub  
Zipabox   
Notes.

#74 partially usable

Further support information for Nano Shutter can be found here.

Nano Switch.

Nano Switch (ZW139), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Animus Heart/Animus Home  [ 1 ]
Fibaro  
Fibaro Home Center Lite   
Fibaro Home Centre 2   
Home Assistant  [ 1 ]
Homee   
Homey  [ 1 ]
Hubitat   
Jeedom   
Open Z-Wave   
POPP Hub   
Qolsys IQ Panel   
SmartThings  
Symcon   
Vera  
Zipabox   

Nano Switch with power metering.

Nano Switch with power metering (ZW116), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
eedomus  [ 1 ]
Fibaro  
Home Assistant  [ 1 ]
Homey  [ 1 ]
Huawei OceanConnect   
Hubitat   
Jeedom   
Open Z-Wave   
Qolsys IQ Panel   
SmartThings  
Symcon   
Vera  

Further support information for Nano Switch with power metering can be found here.

NanoMote One.

NanoMote One (ZWA004), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Domoticz  
eedomus   
Fibaro HomeCenter 3  
Home Center   
HomeSeer   
Homeseer HS3  
Hubitat  [ 1 ]
Open Z-Wave  
SmartThings  
Symcon  [ 1 ]
Zipabox   

Further support information for NanoMote One can be found here.

NanoMote Quad.

NanoMote Quad (ZWA003), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Domoticz  
eedomus   
Fibaro HomeCenter 3  
Home Center   
HomeSeer   
Homeseer HS3  
Hubitat  [ 1 ]
Open Z-Wave  
SmartThings  
Symcon  [ 1 ]
Vera  
Zipabox   

Further support information for NanoMote Quad can be found here.

Radiator Thermostat.

Radiator Thermostat (ZWA021), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Autopilot   
Fibaro Home Center Lite  [ 1 ]
Fibaro Home Centre 2   
Homee   
PoppHome   
Vera   
Z-Way for RaZberry   
Zipabox   
Zipatile   

Further support information for Radiator Thermostat can be found here.

Range Extender 6.

Range Extender 6 (ZW117), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Alarm.com   
Bosch G450   
CastleOS   
eedomus   
Home Assistant  [ 1 ]
Homeseer HS3   
Homey  [ 1 ]
Huawei OceanConnect   
Hubitat   
Indigo 7   
Jeedom   
ncube hub   
Nexia Bridge   
Open Z-Wave   
Qolsys IQ Panel   
SmartThings   
Symcon   
Tantiv4 ThingaOS   
Universal Devices ISY994Zw  
Vera  
Zipabox   

Range Extender 7 Basic.

Range Extender 7 Basic (ZW189), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Animus Heart/Animus Home   
CastleOS   
Domoticz   
eedomus   
Ezlo Atom   
Homeseer HS3   
Hubitat   
Isy994i ZW universal controller   
Jeedom   
Open Z-Wave [ 44 ] 
SmartThings   
Symcon  [ 1 ]
Vera   
Zipato   
Notes.

#44 Device type not updated yet from OpenZWave but generically works

Recessed Door Sensor 7.

Recessed Door Sensor 7 (ZW187), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Animus Heart/Animus Home   
CastleOS   
Domoticz[ 80 ][ 1 ]
eedomus   
Ezlo Atom   
Fibaro HomeCenter 3  
Homeseer HS3  
Hubitat[ 46 ] 
Isy994i ZW universal controller[ 45 ] 
Jeedom   
Open Z-Wave [ 43 ] 
SmartThings  
Telldus Telstick V2  
Wink Hub 2   
Zipato   
Notes.

#43 Device type not updated yet from OpenZWave but generically works

Recessed Door Sensor Gen5.

Recessed Door Sensor (ZW089), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Asustor NAS+Domoticz   
CastleOS   
Domoticz  [ 1 ]
eedomus  [ 1 ]
Ezlo Atom   
Fibaro Home Centre 2  [ 1 ]
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer [ 1 ]
Homey  [ 1 ]
Hubitat  [ 1 ]
InControl   
Indigo 7  [ 1 ]
Jeedom  [ 1 ]
Mixtile  [ 1 ]
ncube hub   
Nexia   
Open Z-Wave  [ 1 ]
openHAB  [ 1 ]
Prodea   
SmartThings   
Telldus  [ 1 ]
Telldus Telstick V2  
Universal Devices ISY994Zw  
Vera   
Vera Edge   
Z-Way for RaZberry   
Zipabox   

Siren 6.

Siren 6 (ZW164), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Fibaro Home Centre 2[ 35 ] 
HomeSeer  
Hubitat   
InControl [ 53 ] 
Jeedom [ 56 ] 
Nexia [ 58 ] 
POPP Hub[ 34 ] 
SmartThings [ 1 ]
Symcon  [ 1 ]
Telldus Telstick V2[ 73 ] 
Vera[ 68 ] 
Notes.

#68 No Sound and Volume Control

Further support information for Siren 6 can be found here.

Siren Gen5.

Siren (ZW080), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Asustor NAS+Domoticz   
B1 Hub   
Bosch G450   
CastleOS   
Control 4    
eedomus  [ 1 ]
Ezlo Atom   
Fibaro Home Center Lite  [ 1 ]
Fibaro Home Centre 2  [ 1 ]
Flatout   
Greenwave Systems   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer  
Homey  [ 1 ]
Huawei OceanConnect   
Hubitat  [ 1 ]
InControl  
Indigo 7   
Jeedom  [ 1 ]
Open Z-Wave  [ 1 ]
openHAB  [ 1 ]
Piper  
Prodea   
SmartThings   
Symcon   
Telldus  [ 1 ]
Telldus Telstick V2  
Universal Devices ISY994Zw  
Vera  [ 1 ]
Vera Edge   
Viva   
Webee   
Wink-hub [ 1 ]
Z-Way for RaZberry   
Zipabox   

Smart Boost Timer Switch.

Smart Boost Timer Switch (ZWA006), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Fibaro HomeCenter 3[ 71 ] 
Jeedom   
Open Z-Wave   
Symcon  [ 1 ]
Telldus Telstick V2[ 75 ] 
Vera[ 83 ] 
Zipabox   
Notes.

#83 only on/off

Further support information for Smart Boost Timer Switch can be found here.

Smart Dimmer 6.

Smart Dimmer 6 (ZW099), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Asustor NAS+Domoticz   
Bosch G450   
CastleOS   
eedomus  [ 1 ]
Home Assistant  [ 1 ]
Homey  [ 1 ]
ilevia   
Indigo 7   
Jeedom  [ 1 ]
Mixtile  [ 1 ]
Mozilla   
Open Z-Wave   
Piper  
SmartThings  [ 1 ]
Vera Edge   
Webee   
Wink Hub 2   
Wink-hub  
Zipabox   

Smart Switch 6.

Smart Switch 6 (ZW096), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Abode   
Animus Heart/Animus Home  [ 1 ]
Asustor NAS+Domoticz   
B1 Hub   
Bosch G450   
CastleOS   
eedomus  [ 1 ]
Ezlo Atom   
Greenwave Systems   
Helix   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer [ 1 ]
Homey  [ 1 ]
Huawei OceanConnect   
Hubitat   
ilevia   
InControl  
Indigo 7   
Jeedom  [ 1 ]
Mezzo   
Mixtile  [ 1 ]
Mozilla   
Oomi   
Open Z-Wave  [ 1 ]
openHAB  [ 1 ]
Piper [ 1 ]
Prodea   
SmartThings   
Staples Connect  [ 1 ]
Symcon   
SysLINK  
Telldus Telstick V2[ 79 ] 
Universal Devices ISY994Zw   
Vera  [ 1 ]
Vera Edge   
Webee   
Wink-hub [ 1 ]
Zipabox  [ 1 ]
Notes.

#79 partially usable -> no color setting

Smart Switch 7.

Smart Switch 7 (ZW175), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Fibaro Home Center Lite[ 38 ] 
Fibaro Home Centre 2[ 39 ] 
Fibaro HomeCenter 3  
Homee[ 41 ] 
POPP Hub[ 36 ] 
PoppHome[ 37 ] 
SmartThings[ 42 ] 
Symcon  [ 1 ]
Zipabox[ 40 ] 
Notes.

#40 whithout Problems

Smart Switch Gen5.

Smart Switch (ZW075), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
B1 Hub   
Bosch G450   
CastleOS   
eedomus  [ 1 ]
Flatout   
Greenwave Systems   
Helix   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer  
Homey  [ 1 ]
Huawei OceanConnect   
InControl  
Indigo 7 [ 1 ]
Jeedom  [ 1 ]
M2M Solution   
Mezzo   
Open Z-Wave  [ 1 ]
Piper  
Prodea   
SmartThings   
Universal Devices ISY994Zw  
Vera   
Vera Edge   
Wink-hub  
Zipabox   

TriSensor.

TriSensor (ZWA005), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Domoticz  
eedomus  [ 1 ]
Ezlo Atom   
Fibaro  [ 1 ]
Home Center   
HomeSeer   
Homeseer HS3  
Hubitat  [ 1 ]
Isy994i ZW universal controller  
Jeedom  [ 1 ]
Open Z-Wave   
SmartThings   
Symcon  [ 1 ]
Vera  
Zipabox   

Further support information for TriSensor can be found here.

WallMote.

WallMote (ZW129), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
eedomus  [ 1 ]
Home Assistant  [ 1 ]
Hubitat  [ 1 ]
Jeedom   
Open Z-Wave   
SmartThings  
Symcon   
Vera   
Zipabox   

WallMote Quad.

WallMote Quad (ZW130), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
CastleOS   
eedomus   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeSeer   
Homey  [ 1 ]
Hubitat  [ 1 ]
Indigo 7   
Jeedom   
Open Z-Wave   
openHAB   
openHAB 2   
SmartThings   
Symcon   
Telldus Telstick V2  
Vera   
Zipabox   

WallSwipe.

WallSwipe (ZW158) doesn’t require any gateway compatibility as it doesn’t contain any Z-Wave technology. Instead, each WallSwipe wires with a Nano Dimmer, Nano Shutter or Nano Switch. Please check their gateway compatibility to see if WallSwipe is compatible with your particular system.

WallSwipe Dimmer Kit.

WallSwipe Dimmer Kit (ZW158Kit), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

No gateways are reported as compatible yet.

Water Sensor 6.

Water Sensor 6 (ZW122), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Clare Controls   
Domoticz  
Fibaro HomeCenter 3  
Home Assistant  
Homeseer HS3  
Hubitat  [ 1 ]
Isy994i ZW universal controller  
Jeedom   
Oomi   
Open Z-Wave  
openHAB  
SmartThings  
Symcon   
Telldus Telstick V2  
Vera  
Zipabox   

Further support information for Water Sensor 6 can be found here.

Water Sensor 6 Dock .

Water Sensor 6 Dock (ZW160) doesn’t require any gateway compatibility as it doesn’t contain any Z-Wave technology. Instead, Water Sensor 6 Dock is a enhancement accessory for Water Sensor 6. You can assess its compatibility with your own Z-Wave gateway above.

Further support information for Water Sensor 6 Dock can be found here.

Z-Pi 7.

Z-Pi 7 (ZWA025), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Open Z-Wave   

Z-Stick 7 .

Z-Stick 7 (ZWA010), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Domoticz   
Open Z-Wave   

Z-stick Gen 5 RPI4.

Z-stick Gen 5 RPI4 (ZW090) is compatible with the following Z-Wave gateways:

No gateways are reported as compatible yet.

Z-Stick Gen5.

Z-Stick (ZW090), a Gen5 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave software for Mac OS X, Windows or Linux:

GatewayAeotec TestedNotesSource
Asustor NAS+Domoticz   
CastleOS   
Home Assistant  [ 1 ]
HomeGenie   
HomeSeer  
InControl  
Indigo 7 [ 1 ]
Jeedom   
Mozilla   
Open Z-Wave  [ 1 ]
openHAB  [ 1 ]
Tantiv4 ThingaOS   

Z-stick Gen5 S2.

Z-stick S2 (ZW090), an S2 and Z-Wave Plus device, is compatible with the following Z-Wave gateways:

No gateways are reported as compatible yet.

0/5 (0 Reviews)