Pin năng lượng mặt trời – Solar Panel

LG NeON®2 to ra nhiu đin hơn vi nhiu ưu thế vượt tri và được ng dng nhiu môi trường khác nhau.

LG NeON®R là sn phm có hiu sut và công sut cao nht thtrường đã được thương mi hóa và sn xut hàng lot.

LG-NeON-2-Solar-Panels
LG Solar NeON®2 60 Cell

LG NeON® 2 to ra nhiu đin hơn vi nhiu ưu thế vượt tri và được ng dng nhiu môi trường khác nhau.

LG-NeON-2-Solar-Panels
LG Solar NeON®2 72 Cell

LG NeON® 2 to ra nhiu đin hơn vi nhiu ưu thế vượt tri và được ng dng nhiu môi trường khác nhau.

LG-NeON-2-Solar-Panels
LG Solar NeON®2 black 60 Cell

LG NeON® 2 to ra nhiu đin hơn vi nhiu ưu thế vượt tri và được ng dng nhiu môi trường khác nhau.

LG-NeON-2-Solar-Panels
LG Solar NeON®2 black 72 Cell

LG NeON® 2 to ra nhiu đin hơn vi nhiu ưu thế vượt tri và được ng dng nhiu môi trường khác nhau.

LG-NeON-2-Solar-Panels
LG Solar NeON®R 72 Cell

LG NeON® 2 to ra nhiu đin hơn vi nhiu ưu thế vượt tri và được ng dng nhiu môi trường khác nhau.